offerteleverancier algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities
1.1 Onder Koncept-M bv wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap naar Nederlands recht Koncept-M bv kantoorhoudende te (1035 JZ) Amsterdam aan de Lange Vonder 70. Koncept-M is eigenaar van de website http://www.offerteleverancier.nl.
1.2 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan: de door Koncept-M bv erkende Leverancier, waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten.
1.3 Onder Samenwerkingsovereenkomst wordt in deze voorwaarden verstaan: de tussen Koncept-M bv en de Leverancier gesloten overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
1.4 Onder Gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere morele en fysieke persoon die bijvoorbeeld door middel van de telefoon, een fax, een email, een brief, een openbare aanbesteding, op een beurs of via een contact met een medewerker van Koncept-M bv gebruik maakt van de (internationale) diensten die Koncept-M bv aanbiedt.
1.5 Onder Lead wordt in deze voorwaarden verstaan: elk verzoek dat Koncept-M bv ontvangt met betrekking tot het aanbod van een Leverancier.
1.6 Onder Levering wordt in deze voorwaarden verstaan: het doorgeven van de Lead door Koncept-M bv aan de Leverancier door middel van email of plaatsing op de persoonlijke internetaccount van de Leverancier op de website van Koncept-M bv.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Koncept-M bv en de Leverancier en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, nadere overeenkomsten en leveringen gedaan door Koncept-M bv, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.
2.3 Indien en voor zover in de Samenwerkingsovereenkomst tussen Koncept-M bv en de Leverancier bijzondere voorwaarden worden overeengekomen die afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden, zullen die bijzondere voorwaarden prevaleren, zonder afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden, in zoverre dat de strijdige bepalingen uit de algemene voorwaarden niet en de niet strijdige bepalingen wel van toepassing zijn.
2.4 Indien de Leverancier bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, wordt de Samenwerkingsovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
2.5 Indien de Leverancier bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van de Leverancier nimmer van toepassing zijn.
2.6 Te allen tijde zal gelden dat de algemene voorwaarden van de Leverancier slechts dan voor Koncept-M bv bindend zullen zijn, indien Koncept-M bv zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
3. Duur van de overeenkomst
3.1 De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, ingaande op de datum van ondertekening door de Leverancier. Na afloop van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan wordt deze, behoudens opzegging, telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van één jaar, waarbij maandelijks door beide partijen opgezegd kan worden.
3.2 Bij het aangaan en vervolgens (stilzwijgend) verlengen van de Samenwerkingsovereenkomst zal de Leverancier telkens de maandelijkse dan wel jaarlijkse marketingfee aan Koncept-M bv verschuldigd zijn.
3.3 Na het eerste jaar kunnen Partijen de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4. Behandeling van Leads
4.1 Ieder verzoek dat Koncept-M bv van een Gebruiker ontvangt met betrekking tot een Lead wordt onverwijld aan de Leverancier bekendgemaakt. Hiervan zijn echter uitgezonderd de Leads waarbij de contactgegevens van de Gebruiker onjuist zijn alsmede de Leads die afkomstig zijn van een particulier of van een concurrent van de Leverancier danwel afkomstig zijn vanuit het buitenland.
4.2 De Leads worden door Koncept-M bv doorgegeven aan de Leverancier door middel van een email danwel een plaatsing op de persoonlijke internetaccount van de Leverancier op de website van Koncept-M bv.
4.3 De Leverancier verbindt zich ertoe om gedurende de duur van de Samenwerkingsovereenkomst dagelijks zijn emailaccount danwel persoonlijke internetaccount te consulteren, de door Koncept-M bv geleverde Leads binnen 48 uur te behandelen en deze aan Koncept-M bv te betalen conform de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden.
4.4 Indien er een Lead op de persoonlijke internetaccount van de Leverancier wordt toegevoegd, wordt de Leverancier hiervan door Koncept-M bv per e-mail op de hoogte gebracht. Deze door Koncept-M bv verzonden e-mail wordt evenwel louter ter informatie verstuurd.
5. Aanvaarding/ Betwisting
5.1 Onmiddellijk na iedere levering is de Leverancier gehouden de door Koncept-M bv geleverde Lead te controleren. Iedere verwerping betrekking hebbende op een Lead dient, op straffe van verval van het recht op verwerping, binnen vijf dagen na de levering bij aangetekend schrijven gericht te worden aan Koncept-M bv kantoorhoudende te (1035 JZ) Amsterdam aan de Lange Vonder 70.
5.2 Een bezwaar tegen een Lead kan enkel en alleen gegrond zijn indien de contactgegevens van de Lead onjuist zijn, indien de Lead afkomstig is van een particulier of van een concurrent van de Leverancier danwel indien de Lead afkomstig is vanuit het buitenland.
5.3 Het feit dat de Gebruiker niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Leverancier overgaat is geen grond voor bezwaar.
5.4 Bij gebreke van tijdig bezwaar kan de Leverancier geen aanspraak maken op de annulering of terugbetaling van een Lead.
6. Betaling van facturen
6.1 Vanaf het moment van aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst is de Leverancier marketingfee verschuldigd. Kort na het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst zal Koncept-M bv daarvoor een factuur versturen.
6.2 De facturering betrekking hebbende op de Leads vindt maandelijks plaats op basis van het aantal door Koncept-M bv geleverde Leads.
6.3 Alle door Koncept-M bv verzonden facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.4 Indien de Leverancier, door het niet althans niet op tijd voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van rechtswege in verzuim is, is Koncept-M bv naar keuze bevoegd, hetzij de samenwerkingsovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, hetzij nakoming te vorderen waarbij vanaf de dag van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente over de openstaande vordering in rekening wordt gebracht.
6.5 In het geval van ontbinding als bedoeld in lid 4 van dit artikel is de Leverancier aansprakelijk voor de door Koncept-M bv geleden schade en/of te lijden schade.
6.6 In de gevallen als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van de Leverancier.
6.7 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de Leverancier verschuldigd op het moment dat Koncept-M bv ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, welke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief, vastgesteld door de orde van advocaten in het arrondissement ’s-Gravenhage, echter met een minimum van EURO 50,= exclusief omzetbelasting per factuur.
6.8 Indien de Leverancier niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Koncept-M bv het recht de nodige waarborgen voor betaling door de Leverancier te verlangen, die gehouden zal zijn deze te geven.
6.9 In geval van bezwaar tegen de factuur dient dit bezwaar binnen vijf dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Koncept-M bv kenbaar te worden gemaakt. De Leverancier wordt geacht met de factuurgegevens in te stemmen bij gebreke van protest binnen deze termijn.
7. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
7.1 Indien de Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Koncept-M bv gesloten Samenwerkingsovereenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Koncept-M bv zonder meer gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, de Leads aan de Leverancier te staken, deze aan derden door te zenden alsmede de marketingdiensten ten behoeve van de Leverancier op te schorten danwel te staken, waarbij Koncept-M bv tevens aanspraak kan maken op de schade die deze door de toerekenbare tekortkoming en/of de ontbinding heeft geleden.
7.2 Koncept-M bv is tevens gerechtigd de Samenwerkingsovereenkomst te ontbinden op het tijdstip dat de Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of in surséance van betaling verkeerd alsmede in geval van stillegging en liquidatie van de onderneming van de Leverancier danwel beslaglegging, tenzij de curator de uit deze samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
7.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Leverancier is alsdan aansprakelijk voor de door Koncept-M bv geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving.
7.4 Indien na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst omstandigheden aan het licht komen die Koncept-M bv goede grond geven te vrezen dat de Leverancier zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is Koncept-M bv bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten. Koncept-M bv is bij opschorting bevoegd van de Leverancier te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.
8. Verplichtingen van Koncept-M bv
8.1 Koncept-M bv gaat een inspanningsverbintenis aan en derhalve geen resultaatsverbintenis.
8.2 Koncept-M bv is verantwoordelijk voor het bekendmaken van de door de Leverancier aangeboden diensten en producten (in drukwerken, e-mails, op haar website etc.)
8.3 De levering van Leads ten behoeve van de Leverancier kunnen niet door Koncept-M bv gegarandeerd worden. Indien er daadwerkelijk Leads zijn, zullen deze evenwel onverwijld aan de Leverancier worden doorgezonden.
8.4 De Leverancier erkent dat de tussenkomst van Koncept-M bv beperkt is tot het opsporen van personen die geïnteresseerd zijn in de producten en/of diensten van de Leverancier.
8.5 Het sluiten van verkoopovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten met potentiële klanten die de Leverancier via Koncept-M bv hebben gecontracteerd en alle gevolgen die daaruit voortvloeien in de ruimste zin van het woord, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Leverancier.
8.6 Koncept-M bv geeft de Leverancier geen enkele garantie met betrekking tot de totstandkoming van een overeenkomst met de potentiële klant noch met betrekking tot de kredietwaardigheid van de potentiële klant.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid aan de kant van Koncept-M bv voor door de Leverancier geleden schade kan zich slechts voordoen indien die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van een van haar werknemers dan wel anderszins ondergeschikten zoals hulppersonen.
9.2 Koncept-M bv is niet aansprakelijk voor enige vertraging of onderbreking van de dienstverlening die direct of indirect te wijten is aan omstandigheden waarover zij redelijkerwijze geen controle heeft, met inbegrip van stroomonderbrekingen, problemen met communicatielijnen, problemen met internet of server, computervirussen, hacking of enige ongeoorloofde toegang tot de private internetaccount van de Leverancier, diefstal, etc.
9.3 De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de door Koncept-M bv ingeschakelde ondergeschikten en ieder ander die door haar in het kader van de totstandkoming en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst wordt ingeschakeld.
9.4 Aansprakelijkheid voor schade, zoals hiervoor omschreven in artikel 9.1, zal niet bestaan, indien de Leverancier terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.
9.5 Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat Koncept-M bv alsnog aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bij Koncept-M bv verzekerde deel. Indien dezelfde oorzaak leidt tot meerdere schadegevallen, worden deze schadegevallen voor de toepassing van deze bepaling als één schadegeval aangemerkt.
9.6 In geval van aansprakelijkheid genoemd in het voorgaande lid, en Koncept-M bv voor de schade niet verzekerd is, en zich redelijkerwijs niet had kunnen verzekeren of door een verzekering niet is gedekt, zal de aansprakelijkheid van Koncept-M bv te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag ter hoogte van de marketingfee.
9.7 Indien Koncept-M bv van enige schade waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk mocht worden gesteld, dient de Leverancier Koncept-M bv terzake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat Koncept-M bv aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van de Leverancier gesloten dadingovereenkomst c.q. onherroepelijk rechterlijke of daarmee vergelijkbare uitspraak (bindend advies of arbitraal vonnis).
10. Overmacht
10.1 Koncept-M bv is niet aansprakelijk voor door de Leverancier geleden schade welke ontstaan is door een niet aan haar toe te rekenen tekortkoming.
10.2 Onder een tekortkoming die Koncept-M bv niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil van Koncept-M bv onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhindert of vertraagt, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alle omstandigheden, zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Koncept-M bv ontstaan.
10.3 Indien door een niet-toerekenbare tekortkoming Koncept-M bv blijvend verhinderd is te presteren, zijn zowel Koncept-M bv als de Leverancier bevoegd de samenwerkingsovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met inachtneming van artikel 7. In dit geval heeft Koncept-M bv slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
11. Intellectuele Eigendom
11.1 Koncept-M bv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar gepubliceerde werken in drukwerken, mails, op internet etc. voor.
11.2 De door Koncept-M bv gepubliceerde werken blijven eigendom van Koncept-M bv en mogen behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd, op enige wijze aan derden kenbaar worden gemaakt of te gelde worden gemaakt, zulks op straffe van een dadelijk opeisbare boete van EURO 1000,– per overtreding, onverminderd het recht van Koncept-M bv aanspraak te maken op schadevergoeding voor zover de schade meer mocht belopen dan voormeld boetebedrag.
11.3 De Leverancier garandeert uitdrukkelijk dat zij eigenaar is en recht heeft op het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de producten en diensten die via Koncept-M bv worden aangeboden.
11.4 De Leverancier geeft Koncept-M bv uitdrukkelijk toestemming om haar namen, merken en logo’s te gebruiken in het kader van haar drukwerken, mailings, website, reclamecampagnes en meer in het algemeen in het kader van elke promotionele actie van Koncept-M bv.
11.5 De Leverancier garandeert dat haar goederen en diensten die via Koncept-M bv worden aangeboden alsmede haar namen, merken en logo’s geen deel uitmaken van aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten.
11.6 De Leverancier vrijwaart Koncept-M bv voor elke financiële schade die Koncept-M bv zou lijden ten gevolge van een vordering van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten van deze derden op de goederen en diensten van de Leverancier die via Koncept-M bv worden aangeboden, of op namen, intellectuele eigendomsrechten zelve.
12. Prijzen (tarieven)
12.1 De door Koncept-M bv berekende tarieven zijn in Euro’s en zullen worden vermeerder met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de Wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen.
12.2 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Koncept-M bv zich bij langer lopende overeenkomsten het recht om de door de Leverancier verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2006 = 100) van het CBS, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldende tarief van kracht werd. Indien Koncept-M bv redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van Koncept-M bv. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de werkzaamheden die Koncept-M bv uitvoert (en de door haar geleverde diensten of goederen ) tot aan het verstrijken van deze termijn is de Leverancier de op basis van het indexcijfer aangepaste tarief verschuldigd.
13. Slotbepalingen
13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk.
13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten van welke zodanige overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
 

Leveranciers

 • Douwe Egberts Koffiemachines, Offerteleverancier
 • Kaldi Koffiemachines, Offerteleverancier
 • Exact boekhoudsoftware, Offerteleverancier
 • Cash boekhoudsoftware, Offerteleverancier
 • JeDe Koffiemachines, Offerteleverancier
 • WaterCompany Watercoolers, Offerteleverancier
 • Quick Works Bedrijfsfilms, Offerteleverancier
 • Visual Brand Bedrijfsfilms, Offerteleverancier
 • Multimediafabriek web en print, Offerteleverancier
 • Fortune Koffie, Offerteleverancier
 • Rolf Muggen videoprodukties, Offerteleverancier
 • Nestle Proffesionals, Offerteleverancier
 • Made By Media, Offerteleverancier
 • Sonic Voyage Productions, Offerteleverancier
 • Cash Bedrijfssoftware
 • Finovion - administratiekantoor
 • CoffeeBreak koffiemachines
 • Govers Water services - Watercoolers
 • Mister Aqua - Watercoolers
 • I4 IP - VOIP Telefonie
 • Deb1tCred1t - administratiekantoor
 • Lupker - webdesign
 • Autoruitfolie Friesland
 • Gillz - de Internet Specialist
 • ClearWeb
 • Payroll Talent
 • Persoonality Payrolling
 • Technos Telecom
 • Tauros Media
 • Verhoog Webdesign
 • Tauros Media
 • Payroll Select
 • MD Telecom
 • VSTelecom
 • Happy Online
 • Zember
 • Beace
 • Kubus
 • Mylcros Services
 • Hesselink Koffie
 • Collis administratie en ondersteuning
 • Magnolia Finance
 • Koffie F Rombouts bv
 • IFAA
 • Eckhardt
 • J. Laan
 • Wienen
 • QFC
 • BA & F
 • Warme Dranken Service
 • Pure Africa

Nieuwsbrief

nieuwsbrief inschrijving Offerteleverancier